A Gárdonyi-rejtély – Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A GÁRDONYI-REJTÉLY

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM NYEREMÉNYJÁTÉKOT HIRDET
A 2023. MÁJUS 15-AUGUSZTUS 31-IG,
AZ EGRI VÁRBAN BEMUTATOTT MAGYAR GÉNIUSZ CÍMŰ VÁNDORKIÁLLÍTÁSHOZ
GÁRDONYI-REJTÉLY CÍMMEL.

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE:
Dobó István Vármúzeum

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK TÁRGYA:
2023. május 15-augusztus 31-ig az Egri várban kerül megrendezésre a Magyar Géniusz című Vándorkiállítás. A Dobó István Vármúzeum kiállításban látható műtárgya Gárdonyi Géza titkosírással írt Mesterkönyve. Az író izgalmas játéknak és kihívásnak tekintette az írás megalkotását és rendszeres, napi szintű használatát. Ezt az üzenetet és játékosságot továbbgondolva vonjuk be a kiállítás látogatóit a Gárdonyi-rejtélybe, és biztatjuk őket egy titkosírással írt szöveg megfejtésére. A múzeum honlapján, valamint facebook oldalán és a Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook-oldalán megjelentetjük a titkosírásos szöveget, segítségképpen pedig egy rövid leírást Gárdonyi titkosírásáról, valamint egy lényegre törő szöveges összeállítást a titkosírás legfontosabb szabályairól. A legfőbb segítséget a titkosírásos kód fogja nyújtani. A felületre felkerül a Játékszabály is.
A szöveg megfejtését a gardonyihaz@egrivar.hu e-mail címre várjuk névvel és telefonszámmal. A jó megoldásokat beküldő felhasználók között 5 db, a Vármúzeum valamennyi kiállítóhelyére érvényes, egyszeri belépésre jogosító családi belépőt sorsolunk ki, amelyet 2023. december 31-ig használhatnak fel. A sorsolás a nevek manuális kihúzásával történik, amelyről videofelvétel készül és amelyet a vármúzeum közösségi média-felületein teszünk közzé.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

3. A SZÖVEG BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2023. augusztus 31.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK
A játékban elsősorban 18 évet betöltött, állandó bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki elfogadja a jelen játékszabályzatot. A játékban lehetőség van gyermekek részvételére is. A megfejtést kizárólag a szülő küldheti be úgy, hogy a megoldás mellé leírja a gyermek nevét, életkorát, valamint jelzi, hogy a gyermek részvételével egyetért.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen megfejtést. A Játékos a jó megfejtés e-mailben történő beküldésével maradéktalanul elfogadja, valamint kifejezetten elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy beküldés előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékos azt is jelzi, hogy a megoldást tartalmazó e-mailben megadott adatai megfelelnek a valóságnak. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

5. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK:
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Szabályzatot.
A játékban a Szervező és a Játék szervezésében részt vevő egyéb személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, illetve a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy adataival (pl. e-mail cím) visszaél;
c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

6. A JÁTÉK LEBONYOLÍTÁSÁNAK FOLYAMATA, JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL A JÁTÉKBAN:
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.
Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.
A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, amely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

7. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:
2023. május 15. 20.00-2023, augusztus 31. 24.00

8. NYEREMÉNYEK
A fent megjelölt e-mail címre jó megoldást beküldők között 5 db családi belépőt sorsolunk ki 2023. szeptember 5-én, amely a Vármúzeum valamennyi kiállítóhelyére érvényes, egyszeri belépésre jogosít és 2023. december 31-ig használható fel. A sorsolás a nevek manuális kihúzásával történik, amelyről videofelvétel készül, és amelyet a vármúzeum közösségi média-felületein teszünk közzé.
A nyerteseket e-mailben értesítjük majd.

9. A JÁTÉK MENETE:
A Szervező közzétesz egy közleményt a honlapon, valamint több reklámfelületen, amelyek tartalmazzák a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékos feladata, hogy a közleményben szereplő link vagy a reklámban elhelyezett QR-kód segítségével felkeresse a múzeum honlapját, tájékozódjon a játék menetéről, elolvassa a segédanyagokat és a Játékszabályt.
A nyereményjátékra történő jelentkezés a titkosírásos szöveg megfejtésének e-mailen történő beküldésével történik. A beküldéssel a Játékos elfogadja jelen játékszabályzatot és az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül. A beküldött megfejtés helyességéről és egyben a játékba történő jelentkezésről a beküldő Játékos e-mailben kap értesítést.

Az ajándékban részesülő játékost sorsolás útján választják ki.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
A Játékos a játékban való részvételével büntető és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa beküldött e-maillel a Játékban való részvételhez, a játékszabályzatban foglalt platformokon történő felhasználásához előzetesen hozzájárulását adta, így minden korlátozás nélkül jogosult a Játékos a tartalmat a Játékba nevezni. A Játékos vállalja, hogy amennyiben harmadik személy a fenti nyilatkozat megszegése miatt a Szervezővel, vagy Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt érvényesít, úgy a tudomásulvételtől számított 8 napon belül a Játékos köteles mentesíteni a Szervezőt ezen igények alól.
A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályba lép.
A Játékban a megoldást beküldő Játékos nevét, e-mail címét és elérhetőségét A Dobó István Vármúzeum, mint Lebonyolító kezeli kizárólag a játék adminisztrációja és a nyeremény kisorsolása kapcsán. Az érintett személy, és Játékos a varmuzeum@egrivar.hu címen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Játékos jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megértette az adatkezelésről a Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a részletes adatvédelmi rendelkezéseket a játékkal kapcsolatosan.