Jótékonysági licitet hirdet és adományozásra hív a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

Jótékonysági licitet hirdet és adományozásra hív a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

A 107 tagot számláló Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége a Kárpát-medencei muzeológia társadalmi elismertségéért, a vidéki múzeumügy szakmai megújításáért dolgozik. Most, az év legszebb ünnepéhez, a karácsonyhoz közeledve, kilépünk szeretett múzeumaink falain túlra és erősségeinket, lehetőségeinket kihasználva egy nemes és cselekvésre ösztönző ügy mellé állunk. A szeretet ünnepén azok számára szeretnénk örömet okozni, akik a leginkább vágyják ezt: a kárpátaljai „elfelejtett” gyermekeknek.

A MVMSZ ezért karácsonyi jótékonysági licitet hirdet, s a befolyt adományokból származó teljes összeget a kárpátaljai KEGYES Jótékonysági Alapítvány számára ajánlja fel, akinek tagjai és lelkes segítői időt, fáradtságot, lelki erőt nem kímélve küzdenek a kórházban hagyott, árva gyermekek jobb életéért. A szövetségünk által koordinált és életre hívott Magyar Géniusz Vándorkiállítás egyik reprezentatív, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum által a tárlat számára kölcsönzött műtárgyának, egy arany diadémnak (Rangos hölgy fejéke a bronzkorból Arany diadém – Magyar Géniusz Program (magyargeniuszprogram.hu) hű másolata kerül kalapács alá. Az eredeti műkincsre minden szempontból hasonlító másolat bármely otthon szemet gyönyörködtető dísze lehet, melynek értékét csak emeli az általa sok-sok gyermekarcra varázsolt mosoly.

A licittárgy kikiáltási ára: 80.000 Ft. Legkisebb ajánlható licit lépcső 10.000 Ft, a legmagasabb 30.000 Ft. A jótékonysági licitet és az adományozást MVMSZ szervezi az általa koordinált Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook-oldalán, ahol az eredeti bejegyzés alatt lehet megtenni kommentben a licitajánlatokat, 2022. december 3. és 26-a között.

Aki nem szeretne licitálni az arany diadém másolatára, de adományt küldene az Alapítványnak, az alábbi számlaszámra küldheti, egyértelmű tárgymegjelöléssel (például: Kegyes, jótékonykodás, adomány): 11732002-21215649-00000000

Részletek, licit-és adatkezelési szabályzat:

„Jótékonysági licit a KEGYES Jótékonysági Alapítvány számára”

LICITSZABÁLYZAT

Hatályos: 2022. december 1.

  1. A JELEN LICITSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A jelen szabályzat célja, hogy a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Egyesület (a továbbiakban: „Szervező”) átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg a „Jótékonysági licit a KEGYES Jótékonysági Alapítvány számára” elnevezésű licit (a továbbiakban: „Licit”) szabályait, mindezzel segítve a résztvevőket, valamint a Licit tisztességes lebonyolítását.

Jelen Licitszabályzat hatálya a Licitre terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre, akik a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a Licitben részt vehetnek és teljeskörűen elfogadják a jelen Licitszabályzat feltételeit, beleértve a 8. pontban meghatározott, adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket is (a továbbiakban: „Licitáló”). Kiterjed továbbá a Licitszabályzat hatálya mindenkire, aki a Licittel kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Licitáló tudomásul veszi, hogy a licitálás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Licitszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

  • A LICIT SZERVEZŐJE ÉS A FELAJÁNLÓ

A Licit szervezője, lebonyolítója és a licittárgy felajánlója a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Egyesület

Székhely: 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1.

Adószáma: 18496653-1-03

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11732002-21215649-00000000

Képviseli: Csapláros Andrea elnök

E-mail cím: mvmsztitkarsag@gmail.com

Telefonszám: +36 30 630 0574

Honlap: https://videkimuzeumok.hu

  • A LICIT RÖVID BEMUTATÁSA

A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Egyesület (MVMSZ) karácsonyi jótékonysági licitet hirdet és adományozásra hív fel, 2022. december 3-a és december 26-a között. A licitből és az adományokból származó összegeket a KEGYES Jótékonysági Alapítvány (székhelye: 89620 Kárpátalja, Munkácsi járás, Beregrákos, Druzsbi utca 3b; képviseli: Sipos József elnök) számára ajánlja fel, amelyet legkésőbb 2023. január 15-éig el is juttat KEGYES Jótékonysági Alapítvány számlaszámára.

A jótékonysági licitet és az adományozást MVMSZ szervezi az általa koordinált Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook-oldalán. Az aukcióra a Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook-oldalán kerül sor, ahol az eredeti bejegyzés alatt lehet megtenni kommentben a licitajánlatokat. A licitajánlat akkor érvényes, ha annak összege legalább a legkisebb licit lépcső összegével meghaladja az utolsó érvényes licit összegét.

A Licitben részt vehet bármely természetes személy és jogi személy, aki a Licit időtartama alatt a Licittárgyra érvényes licitet tesz. A Licittárgy a Licit végén annak a tulajdonába kerül, aki arra a legmagasabb érvényes licitet adja, és annak összegét az MVMSZ számlájára átutalja.

A Licittárgy kikiáltási ára: 80.000,- Ft

Legkisebb ajánlható licit lépcső: 10.000,- Ft

Legnagyobb ajánlható licit lépcső: 30.000,- Ft

  • A LICITBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Licitben akkor van lehetőség önkéntesen részt venni, amennyiben a részvételre jelentkező a Licit időtartama alatt érvényes licitajánlatot tesz, és elfogadja a jelen Licitszabályzatot. A Licitben csak azok a természetes személyek vehetnek részt, akik tizennyolcadik életévüket betöltötték, és cselekvőképesek.

Csak olyan facebook-profil használható licitálásra, amely valós, beazonosítható személyt takar, a hamis, vagy ál-profilról tett licitálás érvénytelennek minősül.

  • A LICITTÁRGY

Az aukcióra bocsátott tárgy a Magyar Géniusz Vándorkiállítás egyik műtárgyának másolata, a Rangos hölgy fejéke a bronzkorból Arany diadém  https://www.magyargeniuszprogram.hu/project/rangos-holgy-fejeke-a-bronzkorbol-arany-diadem/ , amelyet a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum adott kölcsön a vándortárlatba.

  • A LICIT IDŐTARTAMA, A LICITÖSSZEG MEGFIZETÉSE, A LICITTÁRGY ÁTADÁSA

A Szervező a Licitet 2022. december 3. 12:00 órától 2022. december 26. napjának 24:00 órájáig hirdeti meg és bonyolítja le, érvényes licit ezen időtartamon belül tehető meg.

A Szervező a Licit lezárultát követő 3 munkanapon belül értesíti a legmagasabb licitet tevő Licitálót a licit megnyeréséről a facebook profiloldalán megadott elérhetőségein keresztül, aki az értesítést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni a felajánlott összeget a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Egyesület OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732002-21215649-00000000 számú számlájára, „Karácsonyi licit” közlemény megjelölésével.

Amennyiben a nyertes Licitáló a licit összegét a megadott határidőn belül nem fizeti meg, ebben az esetben licitje érvénytelenné válik, és a sorban következő legmagasabb összeggel Licitáló kerül kiértesítésre, mint a Licit nyertese.

A nyertes Licitáló a Licittárgyat választása szerint személyesen veheti át, avagy részére az postai úton kerül megküldésre, a licitösszeg megfizetését követő 8 napon belül.

  • A FACEBOOK MENTESÍTÉSE

A Licit vonatkozásában a Licitszabályzat megalkotásával és Facebookon történő megjelenítésével a Szervező és annak elfogadásával a Licitáló teljeskörűen mentesíti a Facebookot minden, a Licithez kapcsolódó felelősség alól.

Szervező egyúttal elismeri, hogy a Licitet a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem bonyolítja, és a Licit nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Licit megszervezéséhez és lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja meg.

  • ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatkezelési Tájékoztató – a Licitszabályzat elválaszthatatlan részeként – az interneten, a Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook oldalán is elérhető, hozzáférhető.

Adatkezelő megnevezése:

Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Egyesület

Székhely: 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1.

Adószáma: 18496653-1-03

Képviseli: Csapláros Andrea elnök

E-mail cím: mvmsztitkarsag@gmail.com

Telefonszám: +36 30 630 0574

Honlap: https://videkimuzeumok.hu

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása nem kötelező, azonban az adatszolgáltatás elmaradása, valamint – adott esetben – a hozzájárulás visszavonása azzal a következménnyel jár, hogy nem lehetséges a nyertes Licitáló beazonosítása, és részére a Licittárgy átadása.

Kezelt személyes adatok köre: a nyertes Licitáló teljes neve, telefonszáma, e-mailcíme, a Licittárgy postai kézbesítése esetén a Licitáló postacíme.

Az egyebként érvényes licitet tevő – de nem nyertes – Licitálók személyes adatait a Szervező nem tárolja és nem kezeli.

A személyes adatok forrása: az érintettekre vonatkozó személyes adatok megfelelő tájékoztatás mellett, közvetlenül az érintettek által, önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés célja, időtartama: a Szervező a nyertes Licitáló személyes adatait a Licit sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a nyertes Licitálóval való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Licittárgy átadása céljából kezeli, az adott Licit végéig

A nyertes Licitáló (érintett) jogai az adatkezelés során: a nyertes Licitáló kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet az adathordozhatósághoz való joggal, illetve ingyenes tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről az alábbi e-mail címen: mvmsztitkarsag@gmail.com vagy postai úton összhangban a GDPR-ban foglaltakkal.

A nyertes Licitáló továbbá a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés tekintetében a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A nyertes Licitáló tudomásul veszi, hogy a Licit ideje alatt az adatai saját kérésre történő törlése a Licitből való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Licittárgy átadását

Amennyiben az érintett a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult.

Adatbiztonsági intézkedések: az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbi területeken: (i) jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; (ii) jogosulatlan megváltoztatás; (iii) hálózatok közötti adatátvitel; (iv) törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; (v) kár vagy esetleges veszteség.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: a nyertes Licitáló személyes adatait az MVMSZ elnöke, titkára és a Licit lebonyolításában kijelölt munkatársa jogosult megismerni.

Tekintettel arra, hogy a Licit lebonyolítására a Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook-oldalán kerül sor, az egyes kommentben megtett licitajánlatok és a Licitálók által esetlegesen ezzel egyidejűleg rendelkezésre bocsátott személyes adatok (pl. facebook-profil) a Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook oldalának látogatói számára nyilvánosak (szabadon hozzáférhetőek) lehetnek, ezt a Licitálók kifejezetten tudomásul veszik.

Adattovábbítás: a Szervező a Licitáló személyes adatait külön jogszabályi felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek sem Magyarország területén belül található, sem pedig külföldi címzettek részére nem továbbítja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: a nyertes Licitáló az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Magyarország, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai elérhetőség: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; faxszám: +36 (1) 391 1410; hivatalos elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: http://www.naih.hu ), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Licitáló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat.

  • A LICITSZABÁLYZAT EGYSÉGESSÉGE, KÖZZÉTÉTELE

A Licitáló a Licitben történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Licitszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A mindenkor hatályos Licitszabályzatot, feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező a Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook oldalán közzéteszi.

Kecskemét, 2022. december 1.

Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Egyesület

Szervező