Izgalmas kutatás a kalocsai Viski Károly Múzeumban

Izgalmas kutatás a kalocsai Viski Károly Múzeumban

A Magyar Géniusz Programnak köszönhetően a kalocsai Viski Károly Múzeumban is megvalósult egy izgalmas kutatás, Középkori falvak és templomok kutatása a Kalocsai Sárköz keleti felében, kitekintéssel a Bács-Kiskun megyei kutatások történeti és régészeti eredményeire címmel.A terepi kutatás mellett, a nagyközönség számára tartandó előadások, szakmai konferencia, a kutatások eredményeit összefoglaló konferenciakötet kiadása is a projekt részét képezte. A tervezett program szakmai vezetője Szabóné Lantos Andrea régész volt.

Terepi kutatások, terepbejárások, régészeti feltárások

A terepi kutatások terepbejárást, műszeres leletfelderítést, régészeti feltárást foglaltak magukban a Kalocsai Sárköz keleti részén 2022-2023-ban. A bevont települések: Homokmégy, Miske, Drágszél, Bátya, Harta voltak.

2022 július közepétől augusztus elejéig egy másik NKA-s pályázat keretében (pályázati azonosító: 207134/00403) ehhez a programhoz szorosan kapcsolódva a máriaházi templom régészeti feltárására került sor.

            A 2021 tavaszán végzett terepbejárás során a búzában jól kirajzolódott a templom helye, ahol rengeteg tégla, valamint kőtörmelék és embercsontok voltak a felszínen.

A régészeti kutatás 150 m²-es területen zajlott, a templom most már ismert pontos helyén. Célunk az alapfalak feltárása, a templom pontos építési korának meghatározása, külső és belső rekonstrukciójának elkészítése volt.

A három hetes feltárás során egy kisméretű, 12 m hosszú, 6m széles patkóíves szentélyzáródású templom alapozása került napvilágra. Az alapozás szélessége a hajónál 100 cm, a szentélyrésznél 90 cm. Alapozása réti mészkőből készült. Falazatát mészkő kváderekből és téglából építették fel. Megfigyeléseik alapján az újkorban a templomocska építőanyagát elhordták, beásások nyomai is megfigyelhetők voltak. A templomon belül és kívül 18 középkori sírt tártak fel, a templomon kívül két, a templomon belül három rétegben. A sírok észak-nyugat-dél-kelet tájolásúak, a halottakat koporsóban temették el, kezek a mellkason, vagy a medencén összekulcsolva vagy egymásra helyezve voltak. A templomon belül az alapfalak mellett beásás nyoma volt megfigyelhető, tele törmelékkel, itt sírok sem voltak. Ez a későbbi építőanyag kitermelés nyomai lehetnek. A leletanyag főleg 14-16. századra datálható, ebben kerámiaanyag-ékszerek (gyűrűk), néhány viseleti tárgy és csontfaragvány fordult elő.

2022. augusztusában tervásatás zajlott a középkori Sármégy faluhelyén valamint az Árpád-kori temetőben. A ma Homokmégy községhez tartozó Szentegyházparton, a Homokmégy–Alsómégy közötti közúttól É-ra, kb. 200 m-re feküdt a középkori Sármégy falu. A falu temploma egy természetes, magasan kiemelkedő, hosszan elnyúló dombhát délnyugati lejtőjén helyezkedett el. 2016 és 2022 között több feltárási szezonban feltártuk a középkori és Árpád-kori templom maradványait, valamint 420 sírt.

A rendelkezésre álló két hétben két szelvényt nyitottunk, egyet a templomtól délre, az Árpád-kori temető területén, egyet pedig a középkori falu területén, összesen 300 m²-en. Az 1. szelvényben 11 sírt tártunk fel, a sírgödrök egy sorban helyezkedtek el, nyugat-kelet tájolásúak voltak, nem igazodtak a templom tájolásához. Ebben eltértek a korábban feltárt középkori síroktól. A másik eltérés, hogy a halottat nyújtott kézzel helyezték a sírba, melyek szorosan a test mellett helyezkedtek el. A középkori templomot kerítő árok egy szakasza is feltárásra került, az árok a sírokat több eseten vágta. Megfigyelhető volt, hogy a középkori telephez tartozó objektumok (gödrök) több esetben metszették és részben elpusztították a sírokat, tehát ekkor már nem tudták, hogy azok ott vannak.

A 2. szelvényben középkori telepobjektumok: ház, tárológödrök, cölöphelyek, valamint egy sír került elő. Az objektumokból számos összeilleszthető edénytöredék, valamint használati tárgyak például egy csontnyelű kés is előkerült.

A kutatás vezetője: Szabóné Lantos Andrea, régész

2022 októberében megtörtént a lelőhely hitelesítése Miske külterületén. 2019-ben Miske külterületéről műszeres leletfelderítés során egy harang több, összeillő darabja került a múzeum gyűjteményébe. A pontos koordináták alapján egy pár napos hitelesítő feltárást terveztek a lelőhelyen. A kutatás során újra műszeres leletfelderítést végeztek, melynek eredményeként újabb harangtöredékek kerültek elő. A töredékek helyeit jelölve kiderült, hogy ezek egy sávban helyezkednek el, tehát jól lokalizálható volt a leletek szóródása. A feltárás során három 2X2 m-es szelvényt nyitottunk, kettőt a harangtöredékek sávjában, egyet attól északra, az új lelőhelyen. Az 1. számú szelvényben két újabb harang oldaltöredék került elő, a 3. szelvényben két szarmata, 4. századi gödröt bontottak ki. A kutatás eredményeként elmondható, hogy a harangot elrejtették, valószínűleg valamilyen külső támadás miatt.

Előadássorozat

2022 október-decemberében 5 felkért kutató tartott előadást a középkori templomos helyek és települések kutatási helyzetére vonatkozólag a Kalocsai Sárközben, Bács-Kiskun megyében. Ehhez Bács-Kiskun megyei muzeológusokat kértek fel előadóként.

Az előadásokat meghirdették a helyi médiában, bárki látogathatta őket, egy-egy alkalommal kb. 30-40 fős hallgatóság volt jelen.

Az előadásokat szerda esténként tartották, a kalocsai múzeum már hagyományosan ősszel megtartott előadássorozatok keretében. Októberben két előadás hangzott el, novemberben további kettő, decemberben Lantos Andrea előadása zárta a programot.

Előadások:

Romsics Imre: Élet a vizek között. A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században.

Pánya István: Solt vármegye középkori településhálózata.

Pap Evelin: Út a pogányságtól a kereszténységig. A Türr István Múzeum középkori kutatásai az újállandó kiállítás tükrében.

Csuvár-Andrási Réka: Földöntúli gazdagság. Új honfoglaláskori kutatások Baja környékén.

Szabóné Lantos Andrea: Elfedve, nem feledve… A dunapataji református templom régészeti kutatása.

Szakmai konferencia

2022. december 1-jén és 2-án szakmai konferenciát tartottak A középkor legújabb kutatási eredményei Bács-Kiskun megyében címmel. Az esemény célja az eddigi kutatási eredmények megosztása, egymás segítése, új együttműködések kialakításának lehetősége a megyében volt.

Két nap alatt 23 előadó 20 előadása és két poszter került bemutatásra.

A tartalmas és színvonalas előadásokat követően vita keretében tárgyalhatták meg a szakemberek a kutatások eredményeit. A visszajelzések alapján a kalocsai konferencia szakmai szempontból is színvonalas és érdekes tanácskozás volt, melyet érdemes volna a közeljövőben megismételni, annál is inkább mert a szakma minden korosztálya képviseltette magát.

A konferencián elhangzott előadások egy konferenciakötetben jelennek meg.