A Gárdonyi-rejtély – Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A GÁRDONYI-REJTÉLY

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM
A 2023. MÁJUS 26-AUGUSZTUS 31-IG,
AZ EGRI VÁRBAN BEMUTATOTT MAGYAR GÉNIUSZ CÍMŰ VÁNDORKIÁLLÍTÁSHOZ
GÁRDONYI-REJTÉLY CÍMMEL MEGHIRDETETT NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján
Az Ön személyes adatait a Dobó István Vármúzeum (székhely: 3300 Eger, Vár köz 1.) – a továbbiakban: DIV – által az a 2023. május 26-augusztus 31-ig, az Egri várban bemutatott Magyar Géniusz című vándorkiállításhoz Gárdonyi-rejtély című játék megvalósítása során használjuk fel az alábbiak szerint:
Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az NKE különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseit.
I. Adatkezelés célja
1. a Játék működtetésének elősegítése,
2. a Játék működése során a Játékos által átadott, személyes adatok kezelése.
II. Adatkezelés jogalapja
a. Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.
b. A személyes adat akkor kezelhető, ha
1. ha az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy
2. jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
III. Milyen adatokat kezelünk?
1. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése alapján természetes személyazonosító adat a polgár
– családi és utóneve
– e-mail címe
Kiskorú játékos esetén
– szülő és gondviselő családi és utóneve, születési családi és utóneve
– szülő és gondviselő e-mail címe
– a gyermek családi és utóneve

IV. Meddig kezelik az Ön adatait?
1. Az adatokat 2023. szeptember 5-ig, a játék, az azt követő sorsolás és a nyeremények átadásáig kezeljük.
V. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?
1. Az Ön adataihoz a DIV-nek, a Játék működtetésében résztvevő munkatársai férnek hozzá.
VI. Kérheti-e Ön adataihoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását?
1. A felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató VII. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
2. DIV a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
3. A DIV zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
4. A DIV megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
5. A DIV a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
6. A DIV a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az DIV rendelkezésére. Amennyiben az DIV a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
8. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.
VII. Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait?
1. Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a gardonyihaz@egrivar.hu email címen jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.
2. Adatkezelő adatai: Dobó István Vármúzeum, 3300 Eger, Vár köz 1.
E-mail cím: varmuzeum@egrivar.hu
Telefonszám: 0636312744
A Játékot lebonyolító e-mail cím: gardonyihaz@egrivar.hu
Telefonszám kizárólag munkaidőben: 0630 5226172
3. Ön emellett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.
4. Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről

Kelt: Eger, 2023. május 26.